Onse Proufsall

Mir prouwe normalerweis Méindes vun  20.00 - 22.00 Auer an der aler Schoul, rue de la Scierie, Luxembourg-Dommeldange.Hei ass onse aktuelle Prouweplang. Mir prouwe och am Gronn bei der Fraternelle.

Ons Saison geet vun Mëtt September bis Mëtt Juli.

Proufsall Dummeldeng